Поступак занивања

Поступак занивања

Поступак занивања

Центар за породични смештај и усвојење или Центар за социјални рад су места где можете добити детаљне информације о хранитељству, И зајдено са члановима своје породице одлучити да ли желите да се бавите хранитељством.

Поступак у Центру за социјални рад општине пребивалишта подностите захтев уз следећу документацију:

1) копија личне карте;
2) извод из матичне књиге рођених;
3) извод из матичне књиге венчаних;
4) уверење о држављанству,
5) лекарско уверење;
6) потврда о запослењу и месечним приходима;
7) потврда о имовини;
8) уверење да није осуђиван;
9) уверење да се против хранитеља не води истрага, односно да није подигнута оптужница;
10) уверење да није лишен родитељског права;
11) уверење да није лишен пословне способности;
12) потврду да није на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици

 

Процена опште подобности будућих хранитеља врши се:

1) анализом исправа будућих хранитеља који се прибављају и подносе центру за социјални рад, уз захтев за заснивање хранитеља
2) интервјуом са будућим хранитељима у установи;
3) интервјуом са члановима породице будућих хранитеља у кућној посети;
4) проценом током реализације

 

Програм припреме за хранитељство има за циљ да будуће хранитеље ближе информише о хранитељској улози и специфичним потребама деце и унапреди њихова знања, вештине и компетенције за одгајање деце на хранитељству. На основу анализе исправа, интервјуа и кућне посете будућим хранитељима, и процене током реализације Програма припреме за хранитељство, стручни тим сачињава синтетизовани извештај ­ налаз и стручно мишљење о општој подобности будућих хранитеља Након доношења одлуке о општој подобности хранитеља, центар за социјални рад хранитељу издаје потврду о бављењу хранитељством, која траје две године. Након истека рока у трајању од две године, центар за социјални рад прибавља мишљење стручних радника о процени хранитељске породице за даље бављење хранитељством и потврду продужава, односно, доноси одлуку о престанку потврде о бављењу хранитељством, на основу претходне процене да ли су у породици настале промене од значаја за обављање хранитељске улоге. Хранитељи имају право жалбе на решење Центра за социјални рад у случају када не добију општу подобност за хранитељство.